Obecní pozemky U Rybníků

Současný stav - etapa prodeje číslo X.

Obec má v současné době k dispozici v lokalitě "u rybníků" ještě 4 pozemky, které může nabídnout veřejnosti k odkoupení za určitých podmínek pro účely realizace výstavby rodinných domů. V proběhlém IX. kole podalo žádost celkem 9 zájemců, kdy z tohoto počtu uspělo 5. Z nich se 4 rozhodli uzavřít s obcí kupní smlouvu s advokátní úschovou.

Na 21. zasedání ZO dne 13. 6. 2018 byly tedy projednány Smlouvy o koupi nemovité věci s advokátní úschovou se 4. zájemci o koupi pozemků v lokalitě "u rybníků". Prodej byl schválen.


Rychlá fakta

 • Obálková metoda na základě nejvyšší nabídky
 • Termin ukončení podávání nabídek: 06. 08. 2018 do 12:00 hodin
 • Nejnižší nabídková cena je 850,- Kč/m2 + DPH
 • Zájemce je oprávněn učinit pouze jednu nabídku k jednomu konkrétnímu pozemku
 • Vítězný zájemce bude ten, kdo učiní nejvyšší nabídku
 • Vyhodnocení provede komise složená z členů Rady obce Ludgeřovice v termínu do 15 dnů od ukončení podání nabídek.
 • Pro případ, že bude podána vícero uchazeči nabídka se stejnou cenou, bude vybrán ten uchazeč, který podal nabídku jako prvý.
 • Součástí kupní smlouvy bude také závazek obce vybudovat v termínu do 30. 06. 2018 inženýrské sítě, tj. vodovou, plyn, přívodu elektrického napětí a kanalizace k hranici pozemků.
 • Kupní cena se hradí ve 2. splátkách, první do 15ti dnů od podpisu kupní smlouvy ve výši 300.000 Kč, doplatek nejpozději do 3. měsíců od podpisu kupní smlouvy.
 • Advokátní úschova bude zřízena bezúplatně.

Mapa

Pozemky U Rybníků - mapa


Výměry pozemků

pozemek parc. č. výměra m2 stav
parc.č. 3088/22.082prodáno IX. etapa
parc.č. 3088/31.033prodáno VII. etapa
parc.č. 3088/121.024prodáno V. etapa
parc.č. 3088/15956prodáno IX. etapa
parc.č. 3088/17941k dispozici
parc.č. 3088/18936k dispozici
parc.č. 3088/19933k dispozici
parc.č. 3088/201.226prodáno V. etapa
parc.č. 3088/22881prodáno VI. etapa
parc.č. 3088/23948prodáno VIII. etapa
parc.č. 3088/24947k dispozici
parc.č. 3088/25945prodáno VII. etapa
parc.č. 3088/26947prodáno IX. etapa
parc.č. 3088/27948prodáno VIII. etapa
parc.č. 3088/28946prodáno VIII. etapa
parc.č. 3088/291.011prodáno VI. etapa
parc.č. 3088/311.033prodáno VIII. etapa
parc.č. 3088/321.034prodáno VI. etapa
parc.č. 3088/331.032prodáno VIII. etapa
parc.č. 3088/34933prodáno V. etapa
parc.č. 3088/37988prodáno IV. etapa
parc.č. 3088/39923prodáno IV. etapa
parc.č. 3088/40924prodáno V. etapa
parc.č. 3088/41924prodáno VI. etapa
parc.č. 3088/42923prodáno VII. etapa
parc.č. 3088/43923prodáno VIII. etapa
parc.č. 3088/44841prodáno IX. etapa
parc.č. 3088/46763prodáno V. etapa
parc.č. 3088/47696prodáno VI. etapa

Situace - vykreslení pozemků + aktuálně prodané

Pozemky U Rybníků - situace

Adresa pro podání nabídek

Obecní úřad v Ludgeřovicích
Markvartovická 52/48
747 14 Ludgeřovice


Obálka bude označena nápisem „Pozemky U Rybníků NEOTEVÍRAT“

S dalšími dotazy se můžete obracet na:
Mgr. Daniela Havlíka, starostu obce, tel. 553 876 010, 725 141 569,
Mgr. Ing. Jindřicha Hudečka, tajemníka OÚ Ludgeřovice, tel. 553 876 022

Termín odevzdání obálky pro X. etapu

06. 08. 2018


Nejčastější dotazy

 • lze podat nabídky na více pozemků současně? NE - NELZE
 • bude do dané lokality jezdit MHD? NENÍ PLÁNOVÁNO - celkem blízko je linka č. 67 - u restaurace Slavie
 • kdy bude uvolněn pozemek 3088/2 od stavebního materiálu? DO KONCE ROKU 2017
 • jak daleko je nejbližší obchod? ASI DO 1 KM
 • bude zde obec udržovat cesty v zimě? ANO, BUDE
 • nedá se něco dělat s cenou směrem dolů? NE - NELZE
 • budou tam hotové inženýrské sítě? ANO, DO KONCE ČERVNA 2018
 • co se stane když podepíšu smlouvu a nezaplatím? v případě, že nedojde ke složení kupní ceny ve stanovené lhůtě, vyrozumí advokát účastníky o této skutečnosti. Nedohodnou-li se účastníci jinak, má se za to, že nedošlo ke splnění účelu, pro který byla tato smlouva podepsána a smlouva z důvodu naplnění rozvazovací podmínky stanovené touto smlouvou zanikla. Pro ten případ advokát vrátí zpět straně kupující již složené finanční prostředky (má se na mysli záloha, pokud již byla složena na účet advokátní úschovy), a to na účty a v částkách, ze kterých mu byly zaslány a listiny převzaté do úschovy zašle prodávajícímu
 • lze od smlouvy po podpisu odstoupit? odstoupit od již uzavřené smlouvy lze na základě společného prohlášení prodávajícího a kupujícího, zaslaného advokátovi. Pokud již byly složeny na účet advokátní úschovy nějaké finanční prostředky, pak je advokát vrátí vč. správního poplatku za podání návrhu na vklad do KN na účet kupujícího ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy obdržel společné prohlášení kupujícího a prodávajícího o odstoupení od smlouvy. Jinak se podmínky pro odstoupení od smlouvy řídí příslušnými ustanovení Občanského zákoníku
 • bude obec kontrolovat lhůty pro výstavbu domů v lokalitě nad rybníky? obec započne ihned po té, kdy bude dokončena poslední přípojka (voda, elektřina, plyn, kanalizace), s kontrolou dodržování termínů výstavby rodinných domů tak, jak je uvedeno v kupní smlouvě. Kontrolu bude s největší pravděpodobností provádět některý z úředníků zdejšího OÚ na základě pověření rady obce. Nesplnění lhůty je pod sankcí, podrobnosti najdete v kupních smlouvách (Čl. IX odst. 2). Sankce jsou pro všechny kupující stejné.
 • plánuje obec uvolnit v této lokalitě další pozemky k výstavbě? existuje studie, která v této lokalitě počítá s výstavbou dalších cca 30 rodinných domů, ale kdy budou další pozemky nabídnuty zájemcům z řad veřejnosti ke koupi, to opravdu nevím. Mám však za to, že tato otázka ještě ani nebyla dostatečně detailně projednávána, avšak záměr další výstavby existuje, ale zatím pouze ve formě architektonické studie.

Aktuální stav - červen 2018

Pozemky U Rybníků - aktuální stav - červen 2018

Pozemky U Rybníků - aktuální stav - červen 2018

Pozemky U Rybníků - aktuální stav - červen 2018

Pozemky U Rybníků - aktuální stav - červen 2018