Obecní pozemky U Rybníků

Současný stav - etapa prodeje číslo VII.

Obec má v současné době ještě k dispozici v lokalitě u rybníků 16 pozemků, které může nabídnout veřejnosti k odkoupení za určitých podmínek pro účely realizace výstavby rodinných domů. V proběhlém VI. kole podalo nabídku celkem devět zájemců, z toho uspělo šest zájemců.

Následně někteří zájemci obci oznámili, že nemají zájem kupní smlouvu uzavřít.

Na 16. zasedání ZO dne 13. 9. 2017 byly projednány Smlouvy o koupi nemovité věci s advokátní úschovou, prodej byl schválen.


Rychlá fakta

 • Obálková metoda na základě nejvyšší nabídky
 • Termin ukončení podávání nabídek: 10. 11. 2017 do 12:00 hodin
 • Nejnižší nabídková cena je 850,- Kč/m2 + DPH
 • Zájemce je oprávněn učinit pouze jednu nabídku k jednomu konkrétnímu pozemku
 • Vítězný zájemce bude ten, kdo učiní nejvyšší nabídku
 • Vyhodnocení provede komise složená z členů Rady obce Ludgeřovice v termínu do 15 dnů od ukončení podání nabídek.
 • Pro případ, že bude podána vícero uchazeči nabídka se stejnou cenou, bude vybrán ten uchazeč, který podal nabídku jako prvý.
 • Součástí kupní smlouvy bude také závazek obce vybudovat v termínu do 31. 12. 2017 inženýrské sítě, tj. vodovou, plyn, přívodu elektrického napětí a kanalizace k hranici pozemků.
 • K výplatě kupní ceny Obci Ludgeřovice dojde do 10 dnů od pravomocného povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
 • Advokátní úschova bude zřízena bezúplatně.

Mapa

Pozemky U Rybníků - mapa


Výměry pozemků

pozemek parc. č. výměra m2 stav
parc.č. 3088/22.082k dispozici
parc.č. 3088/31.033k dispozici
parc.č. 3088/121.024prodáno V. etapa
parc.č. 3088/15956k dispozici
parc.č. 3088/17941k dispozici
parc.č. 3088/18936k dispozici
parc.č. 3088/19933k dispozici
parc.č. 3088/201.226prodáno V. etapa
parc.č. 3088/22881prodáno VI. etapa
parc.č. 3088/23948k dispozici
parc.č. 3088/24947k dispozici
parc.č. 3088/25945k dispozici
parc.č. 3088/26947k dispozici
parc.č. 3088/27948k dispozici
parc.č. 3088/28946k dispozici
parc.č. 3088/291.011prodáno VI. etapa
parc.č. 3088/311.033k dispozici
parc.č. 3088/321.034prodáno VI. etapa
parc.č. 3088/331.032k dispozici
parc.č. 3088/34933prodáno V. etapa
parc.č. 3088/37988prodáno IV. etapa
parc.č. 3088/39923prodáno IV. etapa
parc.č. 3088/40924prodáno V. etapa
parc.č. 3088/41924prodáno VI. etapa
parc.č. 3088/42923k dispozici
parc.č. 3088/43923k dispozici
parc.č. 3088/44841prodáno VI. etapa
parc.č. 3088/46763prodáno V. etapa
parc.č. 3088/47696prodáno VI. etapa

Situace - vykreslení pozemků + aktuálně prodané

Pozemky U Rybníků - situace

Adresa pro podání nabídek

Obecní úřad v Ludgeřovicích
Markvartovická 52/48
747 14 Ludgeřovice


Obálka bude označena nápisem „Pozemky U Rybníků NEOTEVÍRAT“

S dalšími dotazy se můžete obracet na:
Mgr. Daniela Havlíka, starostu obce, tel. 553 876 010, 725 141 569,
Mgr. Ing. Jindřicha Hudečka, tajemníka OÚ Ludgeřovice, tel. 553 876 022

Termín odevzdání obálky pro VII. etapu

10. 11. 2017


Nejčastější dotazy

 • lze podat nabídky na více pozemků současně? NE - NELZE
 • bude do dané lokality jezdit MHD? NENÍ PLÁNOVÁNO - celkem blízko je linka č. 67 - u restaurace Slavie
 • kdy bude uvolněn pozemek 3088/2 od stavebního materiálu? DO KONCE ROKU 2017
 • jak daleko je nejbližší obchod? ASI DO 1 KM
 • bude zde obec udržovat cesty v zimě? ANO, BUDE
 • nedá se něco dělat s cenou směrem dolů? NE - NELZE
 • budou tam hotové inženýrské sítě? ANO, DO KONCE ROKU 2017
 • co se stane když podepíšu smlouvu a nezaplatím? v případě, že nedojde ke složení kupní ceny ve stanovené lhůtě, vyrozumí advokát účastníky o této skutečnosti. Nedohodnou-li se účastníci jinak, má se za to, že nedošlo ke splnění účelu, pro který byla tato smlouva podepsána a smlouva z důvodu naplnění rozvazovací podmínky stanovené touto smlouvou zanikla. Pro ten případ advokát vrátí zpět straně kupující již složené finanční prostředky (má se na mysli záloha, pokud již byla složena na účet advokátní úschovy), a to na účty a v částkách, ze kterých mu byly zaslány a listiny převzaté do úschovy zašle prodávajícímu
 • lze od smlouvy po podpisu odstoupit? odstoupit od již uzavřené smlouvy lze na základě společného prohlášení prodávajícího a kupujícího, zaslaného advokátovi. Pokud již byly složeny na účet advokátní úschovy nějaké finanční prostředky, pak je advokát vrátí vč. správního poplatku za podání návrhu na vklad do KN na účet kupujícího ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy obdržel společné prohlášení kupujícího a prodávajícího o odstoupení od smlouvy. Jinak se podmínky pro odstoupení od smlouvy řídí příslušnými ustanovení Občanského zákoníku